سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقاتی جواد الائمه(ع) 
محقق  
1382/07/01 
1385/03/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه دین واخلاق 
علمى 
 
 
مقاله 
همکاری 
مرکز تحقیقاتی جواد الائمه(ع) 
محقق تفسیر- مصححّ  
1382/07/01 
1385/06/30 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه دین واخلاق 
نویسنده مقاله به صورت پراکنده 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقاتی جوادالائمه(ع) 
محقق 
1382/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی